Deane Group

Sistema de Nivells del MCER

Sistema de Nivells del MCER

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües descriu a través d’afirmacions “pot fer” allò que se suposa que un estudiant pot llegir, escoltar, parlar i escriure a cada nivell:

Nivells CEF

Expressió oral i comprensió auditiva

Comprensió lectora

Expressió escrita

C2

Pot entendre referèncias col·loquials, qualsevol forma de la llengua parlada, parlar sense esforç i amb confiança sobre assumptes complexos utilitzant expressions idiomàtiques.

Pot llegir amb facilitat pràticament totes les formes de la llengua escrita, fins i tot textos abstractes o estructuralment o lingüísticament complexos, com manuals tècnics i obres literàries.

Pot escriure cartes, informes o artícles de forma clara i fluida sobre qualsevol tema amb bona expressió i precisió.

C1

Pot entendre un discurs extens, expressions abstractes, conversar amb facilitat i amb un bon nivell de soltura i espontaneïtat en situacions socials i professionals.

Pot entendre textos literaris llargs i complexos i la correspondència  no estàndard.

Pot escriure textos clars i ben estructurats sobre temes complexos en cartes, assaigs o informes, expressant punts de vista extensament.

B2

Pot entendre moltes converses, la majoria de programes de notícies i temes d’actualitat a la tv, i conversar sobre temes diversos dintre de contextos coneguts.

Pot llegir articles i informes sobre problemes contemporanis i instruccions detallades o consells.

Pot escriure textos clars i detallats en un assaig o informe, donant raons en suport o en contra d’un punt de vista específic.

B1

Pot expressar opinions d’una manera limitada sobre temes coneguts de treball i culturals, entendre els punts principals sobre àrees conegudes d’interès en molts programes de ràdio i tv.

Pot entendre textos que consisteixin principalment en la llengua quotidiana o relacionats amb el treball, descripció d’esdeveniments, sentiments i desigs en cartes personals.

Pot escriure cartes o notes senzilles i connectades amb temes coneguts o previsibles i cartes personals descrivint experiències i impressions.

A2

Pot entendre i utilitzar frases senzilles i vocabulari relacionat amb àrees conegudes, com informació sobre la família, anuncis i compres.

Pot llegir textos molt curts i senzills, trobar informació específica i previsible en àrees conegudes, com en publicitat, menús i horaris.

Pot escriure notes i missatges curts i senzills relacionats amb temes en àrees d’informació personal.

A1

Pot entendre paraules i frases bàsiques i participar en converses senzilles quan els altres parlen lentament i clarament.

Pot entendre noms familiars, paraules bàsiques, instruccions i frases molt senzilles.

Pot escriure una postal curta i senzilla, emplenar formularis bàsics amb informació personal, notes amb dates, hora i llocs.